MR

Ingevolge de wet op de medezeggenschap (WMS) heeft elke school een medezeggenschapsraad. Ouders en teamleden vormen samen de MR. Iedere geleding bestaat uit 3 personen. De leden worden voor een periode van drie jaar gekozen en kunnen zich herkiesbaar stellen. Voor de verkiezings-procedure wordt een aparte commissie in het leven geroepen. De directeur is als adviseur aan de MR verbonden.

De medezeggenschapsraad heeft op een groot aantal punten een vorm van inspraak. Afhankelijk van het onderwerp is dat advies- of instemmingsrecht. De bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. Ze hebben betrekking op het beleid dat de school voert op allerlei terreinen, zoals bijvoorbeeld onderwijs, organisatie, werkwijze en veiligheid. Daarbij speelt de raad in op besluiten, die Stichting Meerkring ten behoeve van de school voorbereidt.

Naast de MR van elke school is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Elke MR is in de GMR vertegenwoordigd. De bespreekpunten van de GMR hebben een schooloverstijgend karakter. Voornemens van het bestuur voor alle scholen komen in deze raad ter sprake. Ook voor dit inspraakorgaan zijn de bevoegdheden geregeld in een reglement.

Taken oudergeleding van de MR

  • De belangen van ouders en kinderen behartigen in de MR, bij de schoolleiding, bij Meerkring en zo nodig de gemeente Amersfoort;
  • Streven naar openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de school;
  • Bevorderen van de ouderparticipatie;
  • Contact onderhouden met MR-en van andere scholen en deel te nemen aan de GMR;
  • Waken tegen discriminatie in school, alsmede alle ongelijke behandeling op basis van sekse, ras of geloof.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De data worden van tevoren kenbaar gemaakt.
Voor meer informatie over de MR kunt u terecht bij de directeur of de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

Ouder: "De school kijkt echt naar mijn kind en past het onderwijs daarop aan”. 
Dat maakt onze school uniek.
Bezoeker open dag: " Wat een rust is er in de school! Alle kinderen zijn hard aan het werk".
Dat maakt onze school uniek.
Leerling: "Het is fijn op school, de juf helpt altijd heel goed". 
Dat maakt onze school uniek.

Contact

Obs De Wijde Wereld
De Wiekslag 102A
3815 GS Amersfoort
Telefoon: 033-4720950

Wilt u contact met ons opnemen? U kunt ons bereiken op bovenstaand telefoonnummer of door het contactformulier in te vullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ook mailen naar: info.wijdewereld@meerkring.nl

Volg ons ook op  

Aanmelden

Bent u op zoek naar een goede school in de wijk Liendert? Dan bent u bij de Wijde Wereld aan het goede adres. Wilt u zich aanmelden bij onze school, neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 033-4720950


 

Meerkring

Obs De Wijde Wereld is dé openbare basisschool in Liendert. De Wijde Wereld is aangesloten bij Meerkring, stichting voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs in Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl.